Osijè NYC College Line

Kisa NYC College Line ye?

NYC College Line ede moun Nouyòk prepare pou kolèj, antre nan kolèj ak gradye nan kolèj, lè li konekte yo avèk pwogram ki nan Vil Nouyòk ansanm avèk resous nan sitwèb. Se Graduate NYC!, City University of New York, Depatman Edikasyon Vil Nouyòk, ak the Options Center of Goddard Riverside Community Center ki te kreye NYC College Line.

Kisa mwen ka fè nan NYC College Line?

NYC College Line fèt pou ede w gen aksè byen vit nan resous ki bon pou ou yo lè w bezwen yo.

Tradiksyon

Ou ka tradui tèks ki nan nenpòt paj sit NYC College Line la avèk Google Translate ke w ap jwenn anba chak paj (annik chwazi lang ou a nan lis ki desann lan). Nou konnen Google Translate pa pafè, epi n ap travay pou nou gen plis materyèl nan yon varyete lang. Si w gen materyèl sou preparasyon ak/oswa akonplisman kolèj nan lang ou, tanpri pataje yo avèk nou nan imèl info@nyccollegeline.org.

Poukisa NYC College Line diferan?

NYC College Line se yon kominote lib pou elèv, fanmi ak pwofesyonèl – ki konsantre sou tout faz kolèj jiska akonplisman l. Kontrèman avèk sitwèb tradisyonèl pou sipò kolèj, enfòmsyon ki nan NYC College Line toujou ap chanje. NYC College Line pran tan l pou kolekte pi bon resous espesifik nan Vil Nouyòk ki disponib, epi li itilize rezo pwofesyonèl pou l asire nou gen materyèl ki pi resan an ki pi presi ou ka jwenn. Nou konte sou ou tou pou pataje opinyon w ak pou mete sou sit la resous ou pa ka viv san yo. Èske w te gade yon videyo, yon blòg oswa yon lis enteresan? Mete l nan kominote NYC College Line lan.

Itilizasyon NYC College Line

Tout konsèy ak sa ki nan fowòm yo, ansanm avèk tout lyen pou lòt sitwèb, enfòmasyonh ki nan NYC College Line, la kòm koutwazi. Yo pa sipoze entèprete yo kòm patwonaj pou Graduate NYC!, ni pou okenn afilye yo, ni pou sa yo wè oswa pou sa ki anndan matèryèl nou konekte yo avèk yo a.

 

 

 

 

 

 

Real Time Web Analytics